Wat moet je weten over de handhaving Wet natuurbescherming?

tuin

De Wet natuurbescherming is een zeer belangrijke wet die toeziet op de bedreigde planten- evenals dierensoorten waarvan sprake is in ons land. Ook kwetsbare gebieden worden op deze manier beschermd. In eerste instantie was het zo dat er na de invoering van deze wet nog niet echt op grote schaal werd ingegrepen wanneer er sprake was van bepaalde inbreuken. Tegenwoordig is dat voor alle duidelijkheid wel het geval. Wil jij graag meer te weten komen over de handhaving Wet natuurbescherming? Dan zal de informatie hieronder je daar zeker alles over vertellen.

Een wet bestaande uit verschillende onderdelen 

Voor de Wet natuurbescherming geldt dat ze bestaat uit verschillende onderdelen. Ook de wijze van handhaving Wet natuurbescherming is daar uiteraard op afgestemd. Binnen deze wetgeving maken we in principe een onderscheid tussen drie verschillende gebieden. Het gaat hierbij om de volgende:

  1. Gebiedsbescherming;
  2. Soortbescherming;
  3. Bosbescherming;

Bij het uitvoeren van verschillende activiteiten is de kans altijd aanzienlijk dat je geconfronteerd kan worden met één of mogelijks zelfs meerdere bedreigde soorten of leefgebieden welke onder deze wet vallen. Het kan daarbij dan onder meer gaan om bedreigde dieren of planten, maar ook om bijvoorbeeld bedreigde leefgebieden. Voordat je over gaat tot het bouwen of verbouwen van een woning is het dan ook altijd van cruciaal belang om hier de nodige aandacht aan te besteden.

Wie ziet toe op handhaving Wet natuurbescherming?

Er zijn verschillende instanties die toezicht houden op de handhaving Wet natuurbescherming. In eerste instantie gaat het hierbij om de provincie. Dat blijkt eveneens uit het feit dat een zogenaamde ontheffing voor deze wet (onder bijzondere omstandigheden) kan worden aangevraagd bij het provinciaal bestuur. Dit gezegd hebbende bestaan er ook een aantal uitzonderingen. Wanneer er bepaalde overtredingen worden vastgesteld is het dan ook bijgevolg eveneens mogelijk om deze te gaan melden bij de Rijksoverheid. Het kan hierbij dan onder meer gaan om overtredingen aan of bij:

  • Gebieden welke niet provinciaal zijn ingedeeld;
  • Hoofdwegen of hoofdvaarwegen evenals landelijke spoorwegen; 
  • Militaire terreinen en oefengebieden;
  • Kunstbescherming;

Naast bovenstaande geldt dit eveneens voor het landelijk energietransportnetwerk en wat bovendien ook te denken voor het gastransportnetwerk? Wanneer er overtredingen worden vastgesteld en je de handhaving Wet natuurbescherming op een efficiënte manier wil kunnen laten voltrekken zal je kunnen vaststellen dat je in de bovenstaande situaties altijd bij voorkeur een melding zal willen doen van de overtreding bij de Rijksoverheid. 

Handhaving Wet natuurbescherming bestaat er zoiets als een mogelijke ontheffing?

De handhaving Wet natuurbescherming wordt vandaag de dag dus duidelijk heel wat strikter toegepast dan vroeger het geval was. Dit gezegd hebbende is het zo dat er wel degelijk zoiets bestaat als een zogenaamde ontheffing. In bijzondere situaties is het dan ook een mogelijkheid om een uitzondering aan te vragen op de handhaving Wet natuurbescherming. Er dient wel rekening mee te worden gehouden dat deze slechts in uitzonderlijke situaties wordt toegestaan. Het is in het merendeel van de gevallen de provincie die hierover zal beslissen. Heb je behoeften aan meer informatie of wil je graag uitsluitsel over een bepaalde vraag met betrekking tot de Wet natuurbescherming? Dan kan je ook daarvoor zonder probleem terecht bij de provincie. 

Mis je nog informatie? Bekijk dan de website van Vleermuisheld.nl